Adatkezelő: Keller Gyöngyi
kapcsolattartási cím: 1191 Budapest, Széchenyi u. 2.
e-mail: gykeller19[@]gmail.com
telefon: +36302857047
web: https://kellergyongyi.hu/kapcsolat/

Az adatkezelési tájékoztató megtalálható és letölthető innen: [#], valamint megtekinthető az Adatkezelő fenti címén előre egyeztett időpontban.

Adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelése során folyamatosan betartja az irányadó jogszabályokban írt alapelveket, és mindenkor biztosítja az érintettek számára jogaik maradéktalan gyakorlását.

Amennyiben a jelen tájékoztató és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között eltérés van, az adatkezelési folyamatokra a jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Jelen adatkezelési tájékoztató szerzői jogvédelem alatt áll, így annak felhasználása csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az érintettek előzetes hozzájárulása alapján, jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítése, valamint jogos érdek érvényesítése érdekében kezel személyes adatokat.

A kezelt adatok körét az Adatkezelő az adatok felvételekor, a szerződéses kapcsolat létesítésekor, illetve a kapcsolatfelvételkor rögzíti. A kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, egyéb adatok, amelyeket az érintett közöl az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő honlapjának látogatói adatai

Az Adatkezelő a https://kellergyongyi.hu/ weboldal felhasználóival kapcsolatban olyan adatokat, információkat is gyűjthet, amelyeket az Adatkezelő a weboldal fejlesztésére, valamint az Adatkezelő szolgáltatásaink javítására, a látogatók, felhasználók jobb kiszolgálása érdekében használ fel.

Az információgyűjtés során az Adatkezelő cookie-kat („sütiket”)  is használ.

A Cookie-k rövid szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely beazonosításában segítenek. A Cookie-k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben az egy adott webhely különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér ugyanerre a webhelyre.

A Cookie-k használatát bármikor letilthatja a böngészőjének beállításai között, az erre vonatkozó menüpont használatával vagy törölheti azokat, a böngésző erre vonatkozó beállítás-menüpont használatával.

A weboldalon használt cookie-k listája:

NÉV: SZOLGÁLTATÓ: CÉLJA: KEZELT ADATOK: ADATKEZELÉS MAXIMÁLIS IDŐTARTAMA
_ga
HTTP cookie
Google GoogleAnalytics apis.google.com A honlap statisztikája. Anonim felhasználói adatok: url, oldal címe, böngésző neve, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv stb. 2 év
_gid
HTTP cookie
Google GoogleAnalytics apis.google.com A honlap statisztikája. Anonim felhasználói adatok: url, oldal címe, böngésző neve, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv stb. 1 nap
cookielawinfo-checkbox-necessary kellergyongyi.hu Adatkezelési tájékoztató Cookie info elfogadásának ténye A böngészőablak bezárásáig
cookielawinfo-checkbox-non-necessary kellergyongyi.hu Adatkezelési tájékoztató Cookie info elfogadásának ténye A böngészőablak bezárásáig

 

Kapcsolatfelvétel a weboldalon

A https://kellergyongyi.hu/kapcsolat/ linken a látogatók felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel. A kapcsolatfelvétel során a név és az e-mail cím megadása szükséges. A látogató az üzenet szövegében további személyes adatokat adhat meg. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel. Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatok közlése önkéntes, azonban az Adatkezelő akkor tud a kapcsolatfelvételre reagálni, ha a fent írt adatokat az érintett részére átadja.

Az érintett a kapcsolatfelvétellel vállalja, hogy az adatokat a valóságnak megfelelően adta meg. Az érintett ezen felelősségvállalásra tekintettel az Adatkezelő kizárja felelősségét a kapcsolatfelvétel során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

Adatkezelési tájékoztató elfogadása

A weboldal használata során a látogatók elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az adatszolgáltatás időpontjában hatályos adatkezelési tájékoztatót. Az adatkezelés jogalapja ez esetben az érintett hozzájárulása, az adatkezelés célja a weboldal és az Adatkezelő szolgáltatásainak fejlesztése, tájékoztatás a weboldalon keresztül, kapcsolattartás, szolgáltatások teljesítése, statisztikák, elemzések készítése, az érintettek jogainak a védelme, jogos érdekeinek érvényesítése, termékfejlesztés, informatikai fejlesztés.

Személyes adatok tárolása, védelme

Az Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökön, megfelelő védelem mellett tárolja a személyes adatokat, és az elvárt adatbiztonsági követelményeknek folyamatosan megfelel. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét, biztonságát az adatok gyűjtése, tárolása, kezelése, esetleges továbbítása során. Az Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen.

Egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók (pl. könyvelő) részére, a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások megfelelő színvonalú nyújtása érdekében.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban rögzített személyes adatokat – a kötelező adatkezelést ide nem értve – a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartamát a vonatkozó jogszabály határozza meg.
Egyéb adatkezelések esetében az Adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt az adatkezelés időtartamáról.
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy más, jogszabályban előírt feltétel bekövetkezik, az Adatkezelő az általa kezelt adatot törli.

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
– az adatkezelés korlátozását, és
– tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezelésről, különösen az érintett Adatkezelő által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.

Az érintett jogai megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A bírósági eljárásra vonatkozóan az Infotv. 22. § irányadó.

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., http://www.naih.hu).

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.
Az Adatkezelő adatvédelmi incidens bekövetkezte esetén haladéktalanul megvizsgálja, hogy a jogszabályokban előírt védelmi, szervezési, szervezeti intézkedések teljesültek-e, és szükség szerint bejelenti az adatvédelmi incidenst a felügyeleti hatóságnak, egyidejűleg értesíti az érintetteket.

Budapest, 2019. december 10.